Τακτικά Μέλη

Φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασχολούνται με το χώρο της Συντήρησης, και είναι πτυχιούχοι Ανωτάτης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, ή έχουν παρακολουθήσει συναφή με το χώρο της Συντήρησης προγράμματα εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικοί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητές αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου, καθώς και Εκπαιδευτές σε ανάλογα προγράμματα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (ΚΕΚ, ΟΑΕΔ ή άλλα), καθώς και όσοι ασκούν το επάγγελμα του συμβούλου οργάνωσης συντήρησης.

Ετήσιες Συνδρομές

για τακτικά μέλη

€40