Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε το αναλυτικό καταστατικό της HMS

EFMS: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Εταιρειών Συντήρησης

Οι στόχοι του EFNMS είναι η βελτίωση της συντήρησης προς όφελος των επαγγελματιών συντήρησης της Ευρώπης.

Με τον όρο ‘συντήρηση’ εννοούμε τον συνδυασμό τεχνικών, διοικητικών και διαχειριστικών ενεργειών κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός αντικειμένου που προορίζεται να το διατηρήσει ή να το επαναφέρει σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί να εκτελέσει την απαιτούμενη λειτουργία του. Η συντήρηση είναι ύψιστης σημασίας για το εμπόριο , για το περιβάλλον και για τη γενική υγεία και ασφάλεια.

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, η EFNMS είναι ο κύριος συντονιστικός οργανισμός για τις μη κερδοσκοπικές Εθνικές Εταιρείες Συντήρησης στην Ευρώπη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η ανάπτυξη του επάγγελματος της συντήρησης, η ενίσχυση της καινοτομίας στη συντήρηση και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημαντικότητα και τη σημασία της συντήρησης και της διαχείρισης εξοπλισμού.

Μέλη της EFNMS στην Ευρώπη